Algemene voorwaarden

 1.Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

2.Elke bestelling moet uitgevoerd worden tegen contante betaling bij levering, elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot betaald werd. Indien de klant weigert levering te nemen van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop een bedrag te eisen dat gelijk is aan 10% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworden; de, partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het bedrag van vooraf bepaalde schadeloosstelling te betwisten.

 1. De bestekken en de bestelbonnen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor, de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 1. De waarborg die wij toekennen bij levering aan particulieren, is beperkt tot 2 jaar vanaf de levering, als het nieuwe goederen betreft; in geval van levering van tweedehandse goederen wordt de garantietermijn beperkt tot 1 jaar vanaf de levering. De garantie is beperkt tot de garantieverplichting zoals is voorzien in de wet van 1/09/04( BSB. 21/09/04)

Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 B.w. en de Wet van 25/02/1991 en 01/09/04 met betrekking tot de aansprakelijkheid van gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg, bij levering aan Handelaren, deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven

 1. De zendingen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerde.
 1. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekering en onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door de verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
 1. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. In geen geval mogen ze direct betaald worden aan een personeelslid, behalve schriftelijke goedkeuring door de Directie.
 1. Klachten in verband met facturen moeten schriftelijk gebeuren en dit uiterlijk binnen de 8 dagen. Klachten in verband met de kwaliteit van de geleverde goederen dienen per aangetekende post kenbaar gemaakt te worden binnen de 2 maanden na de levering. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 1. Elke factuur die niet binnen de vooraf bepaalde termijn betaald wordt, zal bij niet betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest per jaar opbrengen, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn na ontvangst van de factuur deze laatste zal vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% en dit met een minimum van € 75,00 voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Indien, na de tweede herinnering, het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar werd afgehaald, zal hem een bedrag aangerekend worden van € 5,00 per dag, te rekenen vanaf de zevende dag na bestekdatum of herstellingsdatum.
 1. In geval van betaling op termijn, zal niet betaling van de prijs of het verschuldigde saldo op een vervaldag, deze prijs of dit saldo onmiddellijk en volledig opeisbaar maken. Bovendien zal deze prijs of dit saldo van rechtswege 10% intrest per jaar opbrengen, zonder voorafgaande verwittiging, daar de vervaldag van de termijn, deze vervangt. Er wordt bovendien overeengekomen dat bij niet-betaling op de vervaldag, de prijs of het verschuldigde saldo zal vermeerderd worden met een forfaitaire en ondeelbare vergoeding van 10% met een minimum van € 75,00 voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. In geval van niet-betaling van onze facturen op de overeengekomen vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. De verkoper zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de koper, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel.
 1. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels en of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding van 10% begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 1. Wij behouden ons het recht voor, om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, gerechtelijk akkoord, aanstelling van een collectieve schuldbemiddelaar, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.
 1. Bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt in alle omstandigheden de eigendom van de goederen van de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 1. Het feit dat de verkoper een of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om zich er op te beroepen.
 1. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.
 1. De fotokopieën, telexen en telefaxen en e-mails door ons opgesteld hebben bewijskracht zoals originelen.
 1. In geval van een geschil verbinden verkoper en koper zich ertoe samen alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen na een eerste poging, kan het geschil op vraag van één van de partijen voorgelegd worden aan de Verzoeningscommissie Automoto die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.

20. Enkel de rechtbanken van Hasselt en Beringen zijn bevoegd in geval van betwisting